Események Az egyházközség életével kapcsolatos események

Kilenced

Dátum: 2015. október 14. szerda
Utolsó módosítás: 2015. október 12. hétfő
Kategóriák: Közösség
Címkék: Szent II. János Pál

Kilenced Szent II. János Pál pápa emléknapja előtt 2015. október 14-22.
(Szent II. János Pál gondolataival)

1. nap - „Ne féljetek!” (Mt 14,27)
Félelem és remény között élünk. De nem szabad félnünk remélni. Európa és az egész világ számára Krisztus a remény forrása. Európa új korszak küszöbéhez érkezett, amelyben az egységet sürgető felszólítás korunk egyik legszembetűnőbb jelensége. Legyünk egyek abban, hogy magunkban és környezetünkben őszintén keressük a jóságot és a békét!
Szent II. János Pál pápa! Járj közben értem, hogy le tudjam győzni a félelmeimet!

2. nap - „Tartsatok bűnbánatot!” (Mt 4,17)
A tegnap bukásainak beismerése a hűség és bátorság tette, amely segít megerősíteni hitünket. Amikor az ember fölfedezi és megízleli Isten irgalmasságát és megbocsátását, nem tud másképp élni, csak folytonos megtérésben. Az egész európai Egyház hallja meg, hogy neki szól az Úr parancsa és felhívása: Légy erős, térj meg – ébredj föl és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak! (vö.Jel 3,2.)
Szent II. János Pál pápa! Járj közben értem, hogy minden nap tiszta szívvel újra az Isten felé tudjak fordulni!

3. nap – Krisztus „az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6)
Napjainkban a világ az életért vívott küzdelem óriási harcterévé vált. Szüntelen harc dúl az élet és a halál civilizációja között. Az Őt visszautasító világon belül építi fel Krisztus az Ő Országát, mely végtelenül felülmúlja a világot. „Nézd, ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget, a halált és a kárhozatot” (Mtörv 30,15) – mondja a próféta. Testvéreim, kérlek benneteket: Válasszátok az életet!
Szent II. János Pál, kérlek, segíts engem, hogy mindig az életet tudjam választani!

4. nap – „Tegyetek meg mindent, amit mond!” (Jn 2,5)
E szavak által Mária mindenekelőtt saját életének legmélyebb titkát tárta fel előttünk. Tanuljatok igent mondani Istennek életetek minden helyzetében. Ma Krisztus kifejezetten azt kéri tőletek, hogy fogadjátok be Máriát a „házatokba” („Íme, a te anyád!” Jn 19,27) Ő az, aki a maga anyai szolgálatával nevel és formál benneteket mindaddig, amíg Krisztus teljesen ki nem alakul bennetek.
Szent II. János Pál pápa! Járj közben értem, hogy minden nap és minden helyzetben kész legyek arra, hogy megkérdezzem Krisztust, Ő mit vár tőlem, mit tegyek !

5. nap – „Isten látta, hogy jó mindaz, amit alkotott” (Ter 1,31)
Az az ember, aki hisz a teremtmény alapvető jóságában, meg tudja fejteni a teremtés összes titkait. A megvalósított testvéri élet önmagában is prófécia egy olyan társadalomban, amelyben olykor anélkül, hogy tudnánk, mélységes vágy él az emberekben egy határtalan testvériség után. A kinyilatkoztatás azt tanítja, hogy a jó és a rossz megítélésének hatalma nem az emberé, hanem egyedül az Istené.
Szent II. János Pál pápa! Járj közben értem, hogy a Te szemeddel tudjam látni embertársaimat! Erősítsd meg közösségünket a szeretetben!

6. nap – „Bocsássatok meg egymásnak!” (Ef 4,32)
Sokszor elgondolkoztam ezen a kérdésen: hogyan lehet teljes mértékben helyreállítani az ember által barbár módon felforgatott erkölcsi és társadalmi rendet. A bibliai kinyilatkoztatás fényében arra jutottam, hogy ez csak az igazságosság és a megbocsátás együttes érvényesülése által lehetséges. Az igazi béke tartóoszlopai az igazságosság és a szeretetnek az a sajátos formája, amely a megbocsátásban nyilvánul meg.
Szent II. János Pál pápa! Járj közben értem, hogy mindig újra és újra teljes szívemből meg tudjak bocsátani!

7. nap - „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” (Mt 22,39)
Az Isten felé nyitott szívek nyitottak a testvéreik számára is; készek mindent megosztani, készek az özvegyet és árvát befogadni. Az Egyház a szegények oldalán áll, és ott is kell maradnia. Adni kell abból, ami „fölösleges”, és olykor még abból is, ami „szükséges”. Akinek bőségesen van, annak sokat kell adnia. A kiengesztelődés szentségének hatása mérhetetlenül nagyobb a világban működő rossznál…
Szent II. János Pál pápa! Járj közben értem, hogy szeretni tudjam azokat is, akik engem nem szeretnek! Segíts jókedvű adakozóvá válnom!

8. nap – „Szüntelenül imádkozzatok!” (Tesz 5,17)
Jól ismeritek hazátok történelmét és tudjátok, mennyi veszély fenyegette az évszázadok során. A nemes magyar nép, mindennel dacolva, hűséges maradt, mert a döntő pillanatokban, még a nagy tragédiák közepette is, sikerült megújulnia a hitben és a keresztény életben. A Magyarország és Európa előtt álló feladat nagyobb, mint mindaz, amit anyagi és kulturális erőinkkel magvalósítani képesek volnánk. Az imádság ezért életbevágóan fontos. Bizalommal vegyétek kézbe a rózsafüzért! Az Üdvözlégyek ismételgetése a rózsafüzérben Isten gyönyörűségének hullámhosszára hangol minket.
Szent II. János Pál pápa, támogasd imáiddal a mi imádságunkat, járj közben azért, hogy nemzetünk egész Európa megújulhasson a keresztény hitben!

9. nap – „Én veletek vagyok miden nap a világ végezetéig” (Mt. 28,20)
Szeressétek Krisztust, ahogyan ő szeret benneteket! Ó, Urunk, aki föltámadtál és élsz, Te vagy az ember és a történelem mindig új reménye….A keresztény ember győzelemre hivatott Krisztusban. Ez a győzelem elválaszthatatlan a nehézségektől, sőt a szenvedéstől is, ugyanúgy, ahogy Krisztus feltámadása elválaszthatatlan a kereszttől.
Szent II. János Pál pápa! Járj közben értem, hogy mindig bízzak Krisztusban, és ne veszítsem el a reményt! Segíts, hogy mindenkor vállalni tudjam a nehézségeket, felajánlván azokat az egész világ üdvösségéért!

 

IMÁDSÁG
Mária, reménység anyja, légy velünk! Taníts minket, hogy az élő Istent hirdessük; segíts tanúskodnunk Jézusról, az egyetlen Üdvözítőről; tégy minket szolgálatkésszé a felebarát iránt, befogadóvá a rászorulók iránt, tégy az igazságosság megvalósítójává és egy igazságosabb világ szenvedélyes építőivé; járj közben értünk, hogy úgy munkálkodjunk a történelemben, hogy bizonyosak legyünk az Atya tervének teljesedésében.

Az új világnak Hajnala, mutasd meg, hogy a reménység anyja vagy, és virrassz felettünk!

Virrassz az európai egyház fölött: legyen az evangélium jó közvetítője; legyen az igazi közösség helye; teljesítse küldetését, mely arra szól, hogy hirdesse, ünnepelje és szolgálja a remény evangéliumát, mindenki békéjére és örömére.

Béke Királynője, oltalmazd az emberiséget a harmadik évezredben! Virrassz az összes keresztény fölött: járják hűségesen az egység útját a kontinens egyetértésének kovászaként; virrassz a fiatalok fölött, akik a jövendő reményei, hogy nagylelkűen kövessék Jézus hívását.

Virrassz a nemzetek vezetői fölött: a közös ház építését tekintsék feladatuknak, melyben megbecsülik minden egyes ember méltóságát és jogait. Mária, ajándékozd nekünk Jézust!

Segíts, hogy őt kövessük és őt szeressük! Ő az Egyház, Európa és az emberiség reménye, ő velünk és közöttünk él Egyházában. Veled együtt mondjuk: „Jöjj el, Úr Jézus!” (Jel 22,20) A dicsőség reménye, melyet ő árasztott a szívünkbe, teremje meg az igazságosság és a béke gyümölcseit! (Szent II. János Pál pápa, 2003)Ha fel szeretne iratkozni egyházközségünk levelező listájára, ahol a vasárnapi hirdetésektől kezdve, egyházközségünk mindennapjait érintő témákon át, egymást segítő felajánlásokig olvashat, kattintson erre a Hírlevél feliratkozás linkre és kövesse az utána leírt utasításokat!